fbpx werkvergadering | croxhapox

werkvergadering

Notities van een werkvergadering c.1991. Aanwezig: van, Frank, Guido. Notulen van een van de eerste vergaderingen in de historiek van
croxhapox. Eén agendapunt: Signos de Admiracion. Locatie: Beverhoutplein
7, 9000 Gent.
subtiele consequenties: een les in grofheid
zullen kunstenaars uit binnen- & buitenland deze uitroeptekens?
zet dat in hetzelfde zinnetje
/zo/ zit dat toch wel logischer in elkaar
ik vind dat toch logischer: eerst de aankondiging dan de uitleg wat het is dan het thema
dat vind ik tamelijk essentieel als informatie
het is goed wat ik heb maar het is te lang(1)
-->dit is essentiëler
het is moeilijk aan het worden
we stappen af van de idee...
-->tot daar vind ik het 100% in orde
dan de uitleg de uitleg de concrete uitleg
er is zoveel te zeggen
in 2 zinnen tijd
dat zijn eenvoudige zinnetjes versta je
/en/ dat ze door kunstenaars gemaakt zijn is evident
dit is geen evangelie
en dan
als eerste... of zoiets
ik schrijf gelijk een naam
-->het is iets te lang
twee grote woorden bij mekaar
tijdens de zomer van...
ik vind het allemaal geen verbetering(2)
eigenlijk zitten we goed volgens mij zitten we goed
(schets: GDB, een portretstudie, stilo op ruitjespapier)
laat ons dat behouden
probeer het er op te krijgen
met een hoofdletter of niet?
ja moet moet zeker
wat zich in hoofd & hart van het publiek afspeelt
wat vind je van...?
het woordje verwijzen vind ik wel mooi
ik heb het over tekens
de links tussen (...) en (...)
signalen is dat nog wel nodig?
klopt het beeld eigenlijk wel
het zit dicht bij de essentie
een concreet beeld om een abstract gegeven /aan te duiden/
ik vind het wel goed
hoe kun je nu een ander
ge kunt niet intellectueel of artistiek gaan gebruiken
mentale pispalen
we zijn er
nog één dingetje
de gebruikelijke de klassieke
(verre van klassiek) de gekende
(het openbare verkeer/d/ denken)
het bestaande /kijk/
in het ritme mag hier en daar wel een adjectiefke staan
done undone alles is done
de intentie primeert
de intentie maakt het nieuw

tekst 1: Tegelijk plant zij een aantal openlucht tentoonstellingen: (...)(3) in de binnenstad van Gent(4)
daar zal in de zomer van 1992 /onleesbaar/(3)
als eerste in een reeks van 3 "paalprojecten"(5) wordt tijdens de zomer van 92 (in de gentse binnenstad) SIDA gerealiseerd, "uitroeptekens"(6) van signalen, artistieke signalen

tekst 2:(7) Tegelijk plant zij een /onleesbaar/ grootschalige projecten
in de binnenstad van Gent zullen Deze 'uitroeptekens' verwijzen : verticale /onleesbaar/ van
zullen in de Gentse binnenstad verrijzen als vert sign die als vertikale signalen het
het
menselijk verkeer /onleesbaar/ --> staan voor wat nooit in kaart
wordt gebracht: het flitsen van blikken, ideeën, stromen, /onleesbaar/
penseel vh toeval
parallel staan
als een figuurlijke verkeerssignalisatie functioneren doen werden ge(...)eerd: symbolen voor wat nooit in kaart werd gebracht:
het spiritueel verkeer tussen
de geografie van het
pas wat zich hoofd en hart afspeelt

tekst 3:(7) SIGNOS DE ADMIRACION vzw Croxhapox is een vereniging voor niet-commerciële kunstpromotie.
Sinds haar stichting in maart '90 biedt zij hedendaagse kunstenaars een platform buiten het officiële circuit.
Tegelijk plant zij een aantal grootschalige projecten. Als eerste in een reeks van drie zal in de zomer van 1992 'SIGNOS DE ADMARICION' gerealiseerd worden.
Tijdens de zomer van 1992 zal SIGNOS DE ADMIRACION gerealiseerd worden: het als eerste van in een reeks van openluchttentoonstellingen
Als eerste in een reeks van drie openluchttentoonstellingen zal in de zomer van 1992 SIGNOS DE ADMIRACION gerealiseerd worden: op welbepaalde sites in stad Gent
Een twintigtal monumentale skulpturen ('uitroeptekens') door kunstenaars uit binnen- en buitenland /onleesbaar fragment/

aanvullend tekstfragment:(7) wat zich in hoofd & hart afspeelt v h publiek wordt door (...) in kaart gebracht: wegwijzers naar het spir verk in de stad.
Deze 'uitroeptekens' zullen in de Gentse binnenstad verrijzen, parallel met de bestaande (klassieke) verkeerssignalisatie. beelden die staan voor
wegwijzers van naar wat nooit in kaart is gebracht: het parcours van ideeën, dromen, blikken tussen mensen in een stad
wegwijzers van wat nooit in kaart is gebracht: het
/aanvullende notitie/(8) Beelden v e spirituele communicatie, wegwijzers naar wat nooit in kaart wordt gebracht: het spirituele artistieke verkeer in de stad.

(1) De auteur van de tekst die ter discussie voorligt, is Frank. Guido verklaart zich bereid om een tweede versie te schrijven.
(2) Over het tekstje wordt uren aan een stuk gebakeleid. Later belandt het in de vergeethoek en gaat Frank zich met de zaak bemoeien. Er volgen nog wat vergaderingen. Tijdens een van die vergaderingen is ook Sjoerd Paridaen aanwezig.
(3) Handschrift Frank. Hanenpoten.
(4) De toevoeging heeft het handschrift van Guido.
(5) Dat FF het in deze schets over paalprojecten heeft, geeft aan dat de vergadering eind 1990 of begin 1991 plaatsvond. Later hadden we het alleen nog over Signos.
(6)
Signo de Admiracion, Spaans voor uitroepteken. De afkorting SIDA is een
ingeving van Frank.
(7) Handschrift Guido De Bruyn.
(8) Handschrift van. In de nasleep van bovenvermelde werkvergadering waagt hij zich ook zelf aan een tekst over het SIGNOS project(9):
/1/ De bedoeling van het Croxhapox-Paalproject 1(10) is het aanbrengen van een artistieke, spirituele verkeerssignalisatie. Het uitgangspunt is de conventionele verkeerssignalisatie. De verkeerscode heeft een duidelijke en eenduidige functie. Het is een substituut voor het handhaven van openbare orde, vingerwijzingen en abstracte tekens die handel en wandel van de burger bepalen, de juiste plaats aangeven, het juiste tijdstip, de juiste richting, of: de verkeerde plaats, het verkeerde tijdstip, de verkeerde richting. Net zo vanzelfsprekend maar minder opvallend - en als zodanig niet expliciet herkenbaar, zijn
/2/ De bedoeling van het Croxhapox-Paalproject 1(11) is het aanbrengen van een artistieke, spirituele verkeerssiganlisatie. Het uitgangspunt is de conventionele verkeerssiganlisatie en het basisidee: de gerationaliseerde gedragscode (eenduidige functie) versus het irrationele en als zodanig niet expliciet herkenbare, artistieke verkeer binnen een stad. Kunstwerken hebben een meerduidig, dubbelzinnig karakter. Op eventuele handelswaarde na hebben ze geen duidelijk defenieerbare functie. Verkeerssignalisatie is een substituut voor het handhaven van openbare orde, de kunstwerken handhaven een intellectuele en spirituele orde. (...)
Het kunstwerk heeft een esthetische en ethische code. Een kunstenaar lokaliseert tijdsgeest. De florissante activiteiten van (...) Telkens weer zijn er individuën en groepen die hier tegen ingaan en de aangerichte schade herstellen. De esthetische verwezenlijking is altijd het resultaat van een voorafgaande ethische decodering (...)
/3/ De verkeerssignalisatie heeft een directe en duidelijke functie. Verkeersborden spreken een duidelijke taal. (...) Het tramspoor en de electriciteitspalen hebben eeb bedoeling. De vluchtheuvels en de verkeerstekens hebben een bedoeling, een functie, een eenduidige taal. Verkeersborden zijn nog zo gek niet. Dachten we. Laten we aannemen dat wij ons hierin niet vergissen.
/4/ Dat het gemakkelijker is het hier voorgestelde project concreet uit te werken en te realiseren dan er de inhoud en de bedoeling van uit te leggen, het mag verwondering wekken - als we er van uitgaan dat het Croxhapox-Paalproject inderdaad een bedoeling heeft en een eenduidige boodschap. In de eerste plaats is het hele project uiteraard een idee, hetzelfde idee dat ons tot het oprichten van Croxhapox heeft aangezet. Het is een kunst-idee. Het idee heeft een krachtlijn en een kritiek. Het Croxhapoxproject heeft in de eerste plaats tot doel de kunstenaar de centrale plaats te geven die hem toekomt en een direct verband tussen het werk van de kunstenaar en het publiek tot stand te brengen, zonder de tussenstap van handel (...): de afgodsbeelden (...)
Op de ommezijde van deze bladzijde: Dat het gemakkelijker is de plannen uit te werken dan de inhoud en de bedoeling. Dat het concreet uitwerken en realiseren van het (...) En dan is er nog een tekst:
/5/ Code, decodering. Signalen met een speciale, met een grappige en bangmakende (...) Dat zij niets aanwijzen (...) Waar situeer je, in het stadsbeeld, de dromen van een dichter of het meetkundig en filosofisch getinte concept van een schilder van krullen (...) het voor één keer niet over het weer hebben, het voetbal, het vandalisme en kannibalisme van nieuwe generaties - (...) een tak, een verregend papiertje, een versregel komt bovendrijven en verheldert een vluchtig moment (...) Er is veel in een stad wat niet van de stad is. Er zijn gedachten zonder de richting die het hebben moet. Er vindt zo veel plaats waar de stad geen plaats voor heeft. (...) Op straat was een kat. We spraken dingen af.
(9) Het is van die het project bedacht.
(10) Zie -->bedoeling: De bedoeling van het licht van elektrieke palen.
(11) Het paalproject heeft drie componenten. 1 is een straatproject in Gent, voorziene realisatie zomer 1992 (vanaf eind 1990 ontfermt Frank zich over de realisatie van het eerste deel, gaandeweg blijkt dat hij beide andere projecten minder interessant vindt), 2 is een project waarbij het areaal uitgebreid wordt tot de totale omvang van het Belgische grondgebied, een project waar van tot eind 1991 intensief mee bezig blijft, net als 1 een niet gerealiseerd project, 3 is een paalproject op Europese schaal waarbij onder andere aan Londen, Boedapest en Lissabon gedacht werd.

Verslag van een vergadering dd 8 augustus 1995. Aanwezig: van, Frank, Kristel.

Agendapunten: 1. evaluatie boekhouding; 2. gedetailleerde doorlichting werkjaar 1995-1996; 3. de openingsavonden, evaluatie; 4. publicaties, evaluatie.(12)
I. boekhouding 1994-1995. 1. Huidige boekhouding vlg FF ok voor intern gebruik maar niet gedetailleerd genoeg(13)
2. BTW-nr aanvragen op basis van subsidies als inkomsten (geen handelsregister, alleen BTW-nr*).
3. Kasticket voldoende
4. driemaandelijkse controle - elk nr met kasticket verantwoorden, geen tippex. Zonder kasticket is boekhouding waardeloos.
5. Burgerlijke aansprakelijkheid (?). (*De diensthebbende beambte (BTW-controle) is formeel: BTW-nr kan niet)
II. crox-openingen. 1. FF: Waarom drank tijdens openingsavond? Antwoord: drank = geld. Winstmarge schommelt tssn 200 en 500 F. FF: Openingen anders aanpakken. Drank ok (een droge opening is zeer droog) maar kunstenaar levert bijdrage; er kan uitz gemaakt worden voor iemand als Smith (als de kunstenaar uit het buitenland komt). Concreet: kunstenaar neemt tweederden van het dranktotaal voor zijn/haar rekening**, de resterende flessen op rekening Croxhapox.(14)
(**Hans Segers komt met identiek voorstel: hij wil de drank zelf betalen. Het is een nieuwe regel die maar sporadisch wordt toegepast, met name telkens als de kunstenaar zelf met een of ander voorstel over de brug komt.)

2. Het exclusieve karakter van de crox openingsavonden. FF: openingsredes ok, minpunt is sfeer. Conclusies: (a) muziek (=meer ambiance, meer volk); (b) openingsredes vormelijk aanpakken (niet aflezen van papiertje/ geluidsinstallatie: openingsrede op klankband + performance, enzovoort); (c) gastsprekers inviteren***
(***de zaak pakt anders uit, uiteindelijk is het van zelf die de meeste openingsredes doet (openingsredes die steeds hachelijker worden). De gastsprekers beperken zich tot Guido De Bruyn (crox 27), Fritz Van Den Heuvel (crox 28) en Danny Vandenbossche (crox 51)); (d) muzikale intro, mimespeler, dichter, entertainer; (e) tijdens openingsavond bovenverdieping openstellen. Richtlijn: meer entertainment/ meer sfeer staat voor een langere avond, want gezellige boel/ stoelen plaatsen zodat de mensen ook eens kunnen zitten (enzovoort).
3. FF: nagaan welke muziek de kunstenaar prefereert als background-music(15)
4. Openingsavonden op vrijdag (uitgaansavond).
5. FF: een brouwer inschakelen, of bijvb Caves St.Amand.
6. openingen op zelfde avond als andere kunstruimtes: Nocturne Gantoise****.
(****Een poging hiertoe strandt na 2 edities).
III. Kalender. Gaat zeker door: Hans Segers, Antje Dorn, Michaël Borremans, Thomas Broadbent, Ruth Mentens. Een formeel akkoord met Ignace De Vos (geen datum*****)
(*****Ignace De Vos heeft z'n solo uiteindelijk pas in 1998).
IV. De instalramen, ism Experimental Intermedia en De Schaar. 1. Frank suggereert om het bij 6 instalramen jaarlijks te houden (het worden er 14).
2. Sponsoring: Noordstar, De Schaar (>BTW-nr).
3. Deadline: instalraam 1 bij voorkeur begin september 1995 (het wordt oktober 1995).
4. Namen: Phill Niblock, Maria Blondeel, Mike Metz, Nora De Rudder, Edwin Carels, Thierry De Cordier, R.W. Gloudemans, Jan Fabre. Van deze lijst komen alleen Phill Niblock en Maria Blondeel in de 2de editie van het instalraamproject terecht; De Cordier en Fabre worden niet gecontacteerd. Erratum: Stephen Shanabrook. De Dolfijntjes. Er rekening mee houden dat 1995-1996 wellicht weer een jaar zonder subsidie wordt.
PS Toezegging De Schaar voor Serpentstraat 28 en Onderstraat 51.

(12) Midden jaren negentig blijft de aanwezigheid van Frank Van den Eeckhout beperkt tot die ene vergadering. Hij volgt de activiteiten niet. Eind 2005 duikt hij opnieuw op, dit keer als secondant tijdens een rel op bestuursniveau. Eind 2007 speelt hij gedurende enige tijd weer mee op bestuursniveau.
(13) In 2005 wordt de boekhoudkundige activiteit bijgesteld.
(14) Het systeem dat FF voorstelt, wordt niet gevolgd. Tot eind 2006 blijft de opbrengst van de bar minimaal. Daar komt pas verbetering in als voor de drankbevoorrading met Melanie's World samengewerkt wordt, wat in 2007 gebeurt.
(15) Wordt evenmin gevolgd. Tijdens de openingsavonden komen er concerten van Memaz en The Singing Painters.

Verslag van een vergadering dd 15 september 1999/ Aanwezig: Guido (GDB), Sjoerd (SP), Kristel (K), van (v), Ward Denys (WD), Gert Ververs (GV).
Agendapunten: 1. Wijziging team & bestuur. 2. Toekomstperspectief. Subsidie. 3. Kalender 1999-2000. 4. Varia./
I. Wijziging bestuur en crox-team. (v) neemt trekt zich tijdelijk terug uit het crox-team (gaat in Spanje wonen).(16) Het waarom. Dubbel. Is uitgekeken op Gentse kunstscene; is het interne gebakkelei beu; heeft behoefte aan andere lucht. (K) neemt de bestuursfunctie over. (SP) en (v) stellen Ward voor als nieuw team-lid. (v) stelt Gert voor. Bedoeling is dat Ward en Gert de lacune invullen. (WD) aanvaardt het mandaat, (GV) past. Het nieuwe crox-team (bekrachtigd met voltallige meerderheid der stemmen) = Kristel, Ward, Guido en Sjoerd.
II. Toekomstperspectief. 1. Subsidie Vlaamse Gemeenschap: 140.000 F definitief toegezegd. (v) handelt dit dossier af (kastickets) en bereid dossier vlg werkjaar voor, zodat (K) het alleen hoeft op te sturen. Deadline maart 2000.
2. Vanaf september 1999 is de bel-etage niet langer beschikbaar als tentoonstellingsruimte: alle projecten gaan in het souterrain door. Het tuinatelier kan eventueel als extra locatie gebruikt worden, zoals eerder gesuggereerd werd. (v) zorgt er voor dat het tuinatelier tegen medio oktober ontruimd is./ De programmatie wordt gereduceerd tot maximaal 6 projecten jaarlijks. In feite komt het er in de eerste plaats op neer dat de huidige programmatie afgewerkt wordt. (K) stelt dat souterrain en atelier later misschien aan iemand anders verhuurd worden./ Geen programmatie na juni 2000./ Nieuwe huurovereenkomst, voorstel (v): een maandelijks huurbedrag van 10.000 F. (goedgekeurd met meerderheid der stemmen) Een huurcontract is wenselijk.
3. Op uitnodiging van Luk Lambrecht (CC Strombeek-Bever) is er Carte Blanche aan Croxhapox. Zoals eerder beslist brengt Croxhapox hier Anton Cotteleer, Jan De Cock en Dirk Zoete. (v) handelt de lopende zaken af (prospectie vd locatie en dergelijke). CC Strombeek-Bever komt in principe met 40.000 F over de brug. (SP) en (WD) staan in voor de begeleiding van het project. III. Programmatie oktober 1999-juni 2000. Voorlopig is er groen licht voor 2 projecten: Marc Coene (oktober 1999) en Lucia Penninckx.
Portfolio's van o.a. Hilda Daniel (US), Renate Wolff (D), Tina Born (D), Elana Herzog (US), Norma Markley (US), Gavin Flint (US), Carolanna Parlato (US), Ray Rapp (US), Bradley Rubenstein (US), Raphaël Dua, Frans Gentils & Peter Beyls.
OK (5/5): G Flint, R Wolff, F Gentils & P Beyls, H Daniel.
Twijfel: R Rapp, E Herzog, T Born, N Markley.
Njet (0/5): R Dua, C Parlato, B Rubenstein.
IV. Varia. Er zijn geen bijkomende agendapunten.

(16) van verblijft in het zuiden van eind juli 1999, met een korte onderbreking, tot augustus 2000.